Raport ESG

2020
Przewiń
Pobierz raport

01

O GTC

Fundamentem Grupy GTC są ludzie: nasi pracownicy, najemcy i inwestorzy.

To z myślą o człowieku i jego potrzebach działamy nie zapominając jednak o wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne i nasze najbliższe otoczenie.

02

Środowisko

Naszą ambicją jest prowadzenie biznesu tak, aby przyczyniać się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju.

Realizujemy 10 celów zrównoważonego rozwoju:

Działamy zgodnie z naszą polityką rozwoju portfela nieruchomości przyjaznych środowisku

Wszystkie nasze nowe inwestycje oraz – jeśli to tylko możliwe – inwestycje już zrealizowane, będą spełniały kryteria certyfikatów zrównoważonego budownictwa i zapewniały bezpieczeństwo i komfort użytkowników.

84% naszych nieruchomości posiada certyfikaty środowiskowe

W 2020 r. opracowaliśmy i wdrożyliśmy założenia strategicznego dokumentu pt. „Green Bond Framework”, określającego wytyczne emisji przez spółki naszej Grupy zielonych obligacji. Środki pozyskane w ten sposób chcemy wykorzystywać do finansowania lub refinansowania istniejących i przyszłych projektów promujących energooszczędność i korzystanie z alternatywnych źródeł energii. Dużym sukcesem okazała się pierwsza emisja dziesięcioletnich obligacji na rynku węgierskim, na łączną kwotę 110 mln EUR, została zrealizowana 3 grudnia 2020 r.

Realizowane cele środowiskowe:

Cel 6

Czysta woda i warunki sanitarne

 • Wdrażamy rozwiązania służące zmniejszeniu zużycia wody w naszych budynkach.
Cel 7

Czysta i dostępna energia

 • Wdrażamy rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną budynków.
Cel 11

Zrównoważone miasta i społeczności

 • W ramach procesów deweloperskich dokonujemy rewitalizacji terenów zdegradowanych, poprzemysłowych, integrując je na nowo z tkanką miejską.
Cel 12

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

 • W budynkach wykorzystujemy materiały pochodzące z recyklingu i szybko odnawialne.
 • Ograniczamy ilość odpadów wytworzonych podczas budowy oraz wdrażamy efektywne systemy gospodarowania odpadami w budynkach
Cel 13

Działania w dziedzinie klimatu

 • Dostarczamy bezpieczne, trwałe i przyjazne środowisku budynki. Od 2015 r. wszystkie nowe projekty zrealizowane przez GTC spełniają wymogi certyfikatu LEED lub BREEAM.

03

Społeczeństwo

GTC to przede wszystkim ludzie, zespół, relacje, atmosfera.

180 pracowników i 29 współpracowników, ekspertów i profesjonalistów zaangażowanych w rozwój firmy.

W jaki sposób działamy?

1

Rewitalizujemy obszary miejskie i wspieramy lokalne społeczności.

2

Tworzymy przyjazną ludziom przestrzeń, w której czują się dobrze, co wpływa m. in. na efektywność ich pracy.

3

Codziennie dbamy o bezpieczeństwo komfort naszych najemców, staramy się odpowiadać na ich potrzeby.

Realizowane cele społeczne:

Cel 5

Równość płci

 • Zasady równego traktowania w miejscu pracy zostały zapisane w wewnętrznych dokumentach Grupy GTC, ogólnie dostępnych dla każdego z pracowników.
 • Pracowników i współpracowników GTC obowiązuje polityka antymobingowa i antydyskryminacyjna.
Cel 8

Wzrost gospodarczy i godna praca

 • Dążymy do zielonej certyfikacji wszystkich naszych projektów.
 • Jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą.
 • Promujemy lokalnych przedsiębiorców i produkty regionalne (np. poprzez organizowanie targów i kiermaszy).
Cel 9

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

 • Przyczyniamy się do rozwoju nowoczesnej infrastruktury miast.
 • Podejmujemy inicjatywy wspierające rozwój społeczności.
Cel 10

Mniej nierówności

 • Inwestujemy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Serbii, Węgrzech, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji, przyczyniając się do rozwoju lokalnych rynków nieruchomości.
Cel 11

Zrównoważone miasta i społeczności

 • Tworzymy inkluzywną i przyjazną przestrzeń miejską.
 • Dbamy, by nasze projekty handlowe i biurowe były dostępne dla wszystkich, w tym osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Usuwamy bariery architektoniczne.
  Publicznie prezentujemy nasze projekty lokalnej społeczności przed rozpoczęciem ich realizacji.
Cel 17

Partnerstwo na rzecz celów

 • Angażujemy się w lokalne i międzynarodowe inicjatywy branżowe.
 • Współpracujemy z lokalnymi władzami w zakresie realizacji projektów społecznych.

04

Zarządzanie

Nasza kultura korporacyjna

U podstaw naszej kultury organizacyjnej leżą zasady, które traktujemy jako nasze zobowiązanie wobec pracowników, ale jednocześnie sami również wymagamy przestrzegania poniższych wartości przez wszystkich.

Fundament naszej kultury korporacyjnej tworzą:

stabilność
różnorodność
odpowiedzialność
dialog
działanie zespołowe
jakość
innowacyjność

od 25 lat z sukcesem rozwijamy naszą działalność, opierając ją na jakościowej ofercie, długoterminowych relacjach i transparentności naszego biznesu. Przejrzysty ład korporacyjny to fundament naszej firmy. Misja i strategia wytyczają nasze kierunki.

Realizowane cele zarządzania:

Cel 8

Wzrost gospodarczy i godna praca

 • Działamy w oparciu o politykę różnorodności, zatrudniając pracowników zróżnicowanych pod kątem płci, wieku, doświadczenia zawodowego, wykształcenia, pochodzenia kulturowego oraz zapewniając im równe traktowanie w miejscu pracy.
Cel 12

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

 • Dostarczamy naszym interesariuszom kompleksowe informacje na temat podejścia i wyników GTC w obszarze zrównoważonego rozwoju. Służy temu m.in. niniejszy raportu.
Cel 13

Działania w dziedzinie klimatu

 • Rozwijamy portfel nieruchomości GTC w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Wdrożyliśmy strategiczny dokument pt. „Green Bond Framework”, z wytycznymi emisji przez spółki naszej Grupy zielonych obligacji.

05

Rok 2020

Wspólnie uczyliśmy się nowych regulacji, stawaliśmy w obliczu nowych obostrzeń i reagowaliśmy na dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów.

Dialog

Słowo „dialog” nabrało jeszcze większego znaczenia. W tym szczególnie wymagającym dla nas wszystkich roku staraliśmy się jak najlepiej wspierać naszych najemców, aby mimo przeciwności umożliwić im funkcjonowanie, a niejednokrotnie ocalić przed zamknięciem działalności.

Covid-19

To z myślą o człowieku i jego potrzebach działamy nie zapominając jednak o wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne i nasze najbliższe otoczenie.

Pierwszy raz w historii naszej działalności, dwie spółki z grupy:

Globe Trade Centre S.A. oraz GTC Real Estate Development Hungary Zrt, otrzymały rating inwestycyjny BBB- /z perspektywą stabilną.